Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_RMW_00006 - Besluit Gouverneur tot vernietiging artikel 7 §5 huishoudelijk reglement - Kennisneming

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 30/01/2023 - 19:45 Raadzaal - gemeentehuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, raadslid; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Afwezig

Orlando Argento, raadslid

Verontschuldigd

Liesbet Geyskens, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_RMW_00006 - Besluit Gouverneur tot vernietiging artikel 7 §5 huishoudelijk reglement - Kennisneming 2023_RMW_00006 - Besluit Gouverneur tot vernietiging artikel 7 §5 huishoudelijk reglement - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Op 18 november 2022 ontving het lokaal bestuur via het digitaal loket van ABB de melding van een klacht ingediend tegen het lokaal bestuur aangaande de aanpassing van het huishoudelijk reglement wat betreft audiovisuele opnames tijdens de zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn (bijlage 1 en 2).

Na bespreking op het college van 29 november 2022 werd via het digitaal loket een antwoord geformuleerd vanuit het lokaal bestuur (zie bijlage 3).

Op 9 januari 2022 ontvangt het lokaal bestuur via het digitaal loket een schrijven met als bijlage het besluit van de Gouverneur waarbij artikel 7 § 5 van het huishoudelijk reglement wordt vernietigd (zie bijlage 4 en 5).

In het vernietigingsbesluit wordt verwezen naar het antwoord van Vlaams minister Bart Somers op de schriftelijke vraag van 2 december 2019 van Chris Janssens. Dit antwoord wordt eveneens in bijlage toegevoegd (bijlage 6).

Tegen de beslissing van de Gouverneur kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing worden ingediend bij de Raad van State.

Het dossier werd ter bespreking voorgelegd aan het college op 17 januari 2023.  Het besluit van het college wordt in bijlage toegevoegd.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

kennis te nemen van de klacht ingediend via ABB en het antwoord van het lokaal bestuur;

Artikel 2

kennis te nemen van het vernietigingsbesluit van de Gouverneur van artikel 7 §5 van het huishoudelijk reglement;

Artikel 3

kennis te nemen van het aangepaste huishoudelijke reglement dat integraal deel uitmaakt van dit besluit.