Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_AGBrvb_00005 - AGB Tessenderlo - jaarrekening 2022 - Vaststelling

AGB Tessenderlo - raad van bestuur
ma 19/06/2023 - 20:00 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Jaarrekening. voor het jaar 2022

Samenstelling

Aanwezig

Ans De Jong, raadslid; Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, burgemeester; Liliane Moonen, raadslid; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, voorzitter; Isabelle Kortleven, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Kurt Vermeyen, schepen; Eric Verboven, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid; Tom Thijsmans, secretaris

Afwezig

Bieke Nobels, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid

Verontschuldigd

Willy Wilms, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, secretaris
2023_AGBrvb_00005 - AGB Tessenderlo - jaarrekening 2022 - Vaststelling 2023_AGBrvb_00005 - AGB Tessenderlo - jaarrekening 2022 - Vaststelling

Motivering

Argumentatie

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

De statuten AGB Tessenderlo, waarvan het inhoudelijk gedeelte luidt als volgt:
Art. 1 Rechtsvorm en naam
Het "AGB Tessenderlo" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Tessenderlo van 26 april 2010. Het wordt hieronder “het bedrijf” genoemd.

Art. 2 Wettelijk kader
Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet over het lokaal bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

Art. 38 Boekhouding en jaarrekening
§1. Het AGB voert overeenkomstig art. 253 van het Decreet over het lokaal bestuur een algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van haar activiteiten. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. 
Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 
§2. Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook. 
Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van het autonoom gemeentebedrijf, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening. 
De  jaarrekening  bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. 
§3. De nettowinsten worden jaarlijks in de stadskas gestort. De nettoverliezen worden jaarlijks overgedragen. 

Besluit

Het agb tessenderlo - raad van bestuur beslist:

Artikel 1

de jaarrekening 2022 van AGB Tessenderlo met een balanstotaal van € 5.313.616,95 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 78.172,50 vast te stellen.