Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_GR_00132 - AGB Tessenderlo - jaarrekening 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/06/2023 - 20:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Jaarrekening. voor het jaar 2022

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, schepen; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Afwezig

Roger Croonenborghs, raadslid

Verontschuldigd

Willy Wilms, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Bieke Nobels, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00132 - AGB Tessenderlo - jaarrekening 2022 - Goedkeuring 2023_GR_00132 - AGB Tessenderlo - jaarrekening 2022 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

De statuten AGB Tessenderlo, waarvan het inhoudelijk gedeelte luidt als volgt:
Art. 1 Rechtsvorm en naam
Het "AGB Tessenderlo" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Tessenderlo van 26 april 2010. Het wordt hieronder “het bedrijf” genoemd.

Art. 2 Wettelijk kader
Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet over het lokaal bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

Art. 38 Boekhouding en jaarrekening
§1. Het AGB voert overeenkomstig art. 253 van het Decreet over het lokaal bestuur een algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van haar activiteiten. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. 
Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 
§2. Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook. 
Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van het autonoom gemeentebedrijf, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening. 
De  jaarrekening  bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. 
§3. De nettowinsten worden jaarlijks in de stadskas gestort. De nettoverliezen worden jaarlijks overgedragen. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de jaarrekening 2022 van AGB Tessenderlo met een balanstotaal van € 5.313.616,95 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 78.172,50 goed te keuren.