Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

2023_GR_00012 - Pachtreglement ijskramen Averbode - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 30/01/2023 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, raadslid; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Liesbet Geyskens, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00012 - Pachtreglement ijskramen Averbode - Goedkeuring 2023_GR_00012 - Pachtreglement ijskramen Averbode - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het pachtreglement van 26 februari 2018 moet vernieuwd worden.

Juridische grond

De beslissing van de gemeenteraad van 26 februari 2018 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de verpachting van vier standplaatsen voor ijskramen nabij de Abdij van Averbode.

De verpachtingen verlopen op 31 maart 2023.

Het gemeentedecreet van 15 juli 2015 en latere wijzigingen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

vier standplaatsen gelegen op het openbaar domein nabij de Abdij van Averbode te verpachten volgens de hierna vermelde voorwaarden:
- De verkoopskraam dient evenwijdig geplaatst met de rijbaan van de Abdijstraat en volledig tegen de achterkant van de afgebakende strook zodat 1.5 m aan de voorkant vrijblijft voor de voetgangers.

- Door plaatsing van hun kraam mogen de pachters de toegang tot hun pachtplaats niet belemmeren voor de andere pachters.

- Op de standplaats moet er effectief een verkoop gebeuren van producten die ter plaatste kunnen geconsumeerd worden. Zij mag dus niet dienen voor plaatsing van een wagen die dient als bevoorrading voor verkoop op grondgebied van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem.

- De pachters moeten de niet-verpachte plaatsen steeds vrijhouden.

- Deze vier standplaatsen kunnen enkel gepacht worden voor de verkoop van ijskreem;

Artikel 2

buiten deze standplaatsen is elke verkoop – behoudens in een wagen die zich verplaatst en over een geldige leurvergunning beschikt - op het openbaar domein verboden;

Artikel 3

de pachters kunnen tegenover het gemeentebestuur geen verhaal uitoefenen indien om welbepaalde redenen de standplaats in dezelfde omgeving ten tijdelijke of definitieve titel dient te worden verplaatst. De verpachting geldt voor alle dagen van het jaar;

Artikel 4

de betaling van de pachtsom gebeurt door overschrijving op bankrekening IBAN BE92 0910 0049 4123 BIC GKCCBEBB op naam van het gemeentebestuur van en te Tessenderlo ieder jaar voor de helft in april en voor het saldo in december;

Artikel 5

de verpachting geschiedt voor een termijn van vijf jaren, aanvangend op 1 april 2023 en eindigend op 31 maart 2027.

De verpachting geschiedt ten persoonlijke naam en is onoverdraagbaar.

Afstand, overdracht of ruiling van de standplaats is niet toegelaten tenzij met toestemming van de gemeenteraad;

Artikel 6

de pachters zijn gehouden te voldoen aan de volgende bepalingen :

a)     houder zijn van een leurkaart;

b)     hun inrichting sluiten op de sluitingsuren der drankhuizen, zoals vermeld in het desbetreffende gemeentelijk reglement.
Vrijstelling van het sluitingsuur kan hier echter niet bekomen worden;

c)     in orde zijn met RSZ indien door hen personeel wordt tewerkgesteld;

d)     een degelijke verzekering afsluiten aangepast aan de aard van hun uitbating zowel voor brand als voor burgerrechterlijke aansprakelijkheid;

e)     te allen tijde zijn eigendomsbewijzen kunnen voorleggen;

f)       te allen tijde zich stipt gedragen naar de bevelen en aanwijzingen van de politie;

g)     hun standplaats en de omgeving ervan alsmede de inrichting zelf, zowel binnen als buiten, te allen tijde in behoorlijke staat van reinheid, zindelijkheid en onderhoud  bewaren;

h)     de volledige inrichting der kramen zal beantwoorden aan alle vereisten van hygiëne. Het schepencollege zal eisen dat deze verplichtingen steeds nauwgezet worden nagekomen;

i)       er mogen door de pachter geen tafels, stoelen of banken geplaatst worden waar de verbruiker de verkochte goederen kan verbruiken;

j)       er mag geen geluids- of muziekapparatuur aangebracht worden. Muziek in de kraam zelf is toegelaten indien zij niet storend is voor de directe omgeving;

k)     de pachters mogen geen achter- of voorgebouwen aanbrengen aan hun kraam. Aan de uiterste kanten van de voorzijde mogen wel doorschijnende windschermen aangebracht worden. Een afdekking tussen deze windschermen is verboden. Deze windschermen tellen mee voor de totale oppervlakteberekening;

l)       bij gebruik van flessen- of citerngas moeten deze flessen of citernen verdekt en niet bereikbaar voor het publiek opgesteld worden. De ruimte hiervoor nodig zal meetellen voor de totale oppervlakteberekening. Om de 6 maanden moet de installatie gekeurd worden door een erkend organisme;

m)    er dient een papierbak of papiermand opgehangen te worden aan de voorkant van de kraam;

n)     de verkoop van dranken  is niet toegelaten, evenmin als het serveren van de ijskreem in plastieken bakjes en het gebruik van plastieken lepeltjes;

Artikel 7

alle belastingen en taksen welke voor de onderscheiden standplaatsen door de gemeente, provincie of staat worden opgelegd, zijn ten laste van de onderscheiden pachters. Deze zijn tevens verplicht alle voorschriften die zouden afwijken van onderhavig reglement maar door een hoger bestuur worden opgelegd nauwgezet op te volgen;

Artikel 8

de pachters zijn volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen welke de aanwezigheid van hun inrichting zou kunnen meebrengen;

Artikel 9

van de pachters die niet in regel zijn met de bovenstaande bepalingen kan de standplaats afgenomen worden zonder enig recht op schadevergoeding en zonder enig recht op terugbetaling van de betaalde pachtsom;

Artikel 10

kandidaatsstelling standplaats:

Wanneer de verpachting verloopt, zal de gemeente deze vacature bekend maken door publicatie van een kennisgeving.

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een publicatie in het UiTmagazine en/of door middel van een oproep op de website www.tessenderlo.be en/of aanschrijven van de pachthouders.

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 11. De kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden;

Artikel 11

de verpachting geschiedt schriftelijk. De inschrijving wordt gesloten in een omslag waarop zijn vermeld : datum en uur van de zitting waarop de inschrijvingen worden geopend en de vermelding “Verpachting standplaatsen verkoopskramen”. Bij verzending langs de post gericht aan het gemeentebestuur van Tessenderlo, Markt 15a, 3980 Tessenderlo, wordt aanbevolen dit te doen met aangetekende zending en de omslag op het postkantoor af te geven tenminste vier kalenderdagen voor de dag vastgesteld voor het openen van de inschrijvingen. Indien de inschrijving op het gemeentebestuur wordt afgegeven, dient dit te gebeuren op de FINANCIËLE DIENST voor de openbare zitting of op de openbare zitting zelf. De inschrijvingen worden geopend in openbare zitting in de raadszaal van het gemeentehuis op maandag 13 maart 2023 om 14.00 u.

De inschrijver dient duidelijk te vermelden voor welke standplaats hij inschrijft. Standplaats 1 is de plaats het dichtst bij de openbare weg Veerle-Averbode en zo verder tot standplaats 4 die het verst verwijderd is van deze openbare weg. Na bekendmaking der schriftelijke biedingen staat het iedere schriftelijke inschrijver vrij een hoger bod te doen op het bod waarvoor hij ingeschreven heeft. Dit opbod gebeurt in schijven van minstens € 50,00. Voor de toewijzing wordt na openbaar opbod het hoogste totale bod genomen voor elke verpachte plaats, te beginnen met standplaats 1.

Geen enkele standplaats zal kunnen gepacht worden beneden de vastgestelde minimuminzet.

Om zijn kansen te verhogen, mag de kandidaat-pachter voor meerdere standplaatsen inschrijven. Indien hij voor meer dan één standplaats de hoogste inschrijving bijbrengt, dan beslist het bestuur op de openbare zitting welke standplaats hem gegund wordt. Eén persoon of firma kan slechts één standplaats pachten tenzij een standplaats onverpacht blijft;

Artikel 12

de verplichte inzetten worden voor elk van de vier standplaatsen bepaald op € 2.550,00.

De maximum in te nemen oppervlakte wordt beperkt tot 30 m².

De mimimum inzetprijs (zie hoger) en de biedingen worden verstaan als pachtprijs voor een jaar;

Artikel 13

de pachters der onderscheiden standplaatsen gaan door het feit der pachting de verbintenis aan de gepachte plaatsen werkelijk te bezetten 30 dagen na toewijzing.

De pachters dienen bij toewijzing, bij verbouwing of vernieuwing van de kramen een plan of foto binnen te brengen van hun kraam.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan wijzigingen aan de constructie opleggen in verband met de veiligheid en de esthetiek van de kramen;

Artikel 14

de verpachting geschiedt door het college van burgemeester en schepenen, en de toewijzing van de plaatsen is slechts bindend na goedkeuring van de verpachting door dit college.