Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

2023_GR_00011 - Retributie op de aanvraag van een conformiteitsattest - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 30/01/2023 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, raadslid; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Liesbet Geyskens, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00011 - Retributie op de aanvraag van een conformiteitsattest - Goedkeuring 2023_GR_00011 - Retributie op de aanvraag van een conformiteitsattest - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

In het kader van een goed financieel beheer is het aangewezen een retributie te heffen op de aanvraag van een conformiteitsattest, zowel vrijwillig als na een procedure ongeschikt-/onbewoonbaarheid.

Het huidige retributiereglement dateert van voor het optimalisatiedecreet waar de afgifte van het conformiteitsattest betalend was.
Dit kon ertoe leiden dat iemand een conformiteitsattest aanvroeg, bijgevolg een onderzoek en een technisch verslag ontving en dan uiteindelijk het conformiteitsattest zelf niet afhaalde.
De gemeente had hiervoor het werk al geleverd, maar kon geen vergoeding eisen.

Het is dan juridisch ook niet meer evident om, op gemeenteniveau, te beperken tot vergoeding voor afgifte van het conformiteitsattest.
Zo zou een verschil in behandeling kunnen ontstaan: eigenaars van wie de woning niet in orde is, zouden niet moeten betalen, eigenaars van wie de woning wel in orde is, wel.

Momenteel zijn de bedragen voor conformiteitsattesten vastgelegd op € 62,50, voor zowel een zelfstandige als een niet-zelfstandige woning.
Na analyse van de huidige bedragen en de andere gemeenten, wordt voorgesteld om de bedragen op te trekken naar € 70,00 voor een woning, € 90,00 voor een kamerwoning en bijkomend € 15,00 per kamer. Dit gezien onder andere het verdienmodel van een kamerwoning op de werklast gekoppeld aan het conformiteitsonderzoek en de verdere opmaak van een conformiteitsattest.

Er wordt verwacht dat de werklast inzake het verplicht CA voor kamerwoningen de komende jaren zal stijgen.

In 2021 werden voor 3 entiteiten een conformiteitsattest afgeleverd.
Conformiteitsattesten uitgereikt voor SVK-inhuurnames of door Wonen Vlaanderen werden hier niet meegerekend.
Gezien bovenstaande wordt het conformiteitsattest uit artikel 2, °14, van het Belastingreglement afgifte administratieve stukken aanslagjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd op de gemeenteraad op 16 december 2019 (zie bijlage), gehaald en wordt een nieuw besluit inzake Retributie op de aanvraag van een conformiteitsattest opgemaakt.

Het college van burgemeester en schepenen ging op 13 december 2022 principieel akkoord met de retributie (zie bijlage).

Juridische grond

VCW, art. 3.7, §2, tweede lid:

De Vlaamse Regering stelt de vergoeding voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte van het conformiteitsattest door de gewestelijk ambtenaar vast.

BVCW, art. 3.9:

De vergoeding om een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester te laten behandelen, wordt vastgesteld door de gemeenteraad en bedraagt maximaal:

  1. € 90,00 voor een zelfstandige woning;
  2. € 90,00 voor een kamerwoning, verhoogd met € 15,00 per kamer, met een maximum van € 1.775,00 per gebouw.

De Grondwet.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De financiële toestand van het lokaal bestuur Tessenderlo.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen (N-VA: Carmans R., De Jong A., Kortleven I.).

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

met ingang van 1 februari 2023, ten voordele van de gemeente Tessenderlo, een retributie aan te rekenen voor het aanvragen van een conformiteitsattest;

Artikel 2

de retributie aan te rekenen aan de aanvrager van het conformiteitsattest. De retributie is eveneens verschuldigd indien het conformiteitsattest niet uitgereikt werd binnen de wettelijke termijn en indien het conformiteitsattest niet uitgereikt werd omwille van een non-conformiteit;

Artikel 3

de retributie als volgende vast te stellen:

- voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning: € 70,00;

- voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor een niet-zelfstandige woning:

    - gebouw: € 90,00;

    - per kamer: € 15,00, met een maximum van € 1.775,00 per gebouw;

Artikel 4

de aanvragen in kader van eigendommen van de gemeente uit te voeren zonder dat er een daadwerkelijke retributie zal volgen, aangezien de belastingplichtige en de schuldeiser in dit geval eenzelfde fiscale eenheid zijn;

Artikel 5

de berekening van de retributie te laten gebeuren door de gemeente. De factuur wordt verzonden naar de aanvrager. De retributie dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na  toezending van de factuur. Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging. In geval van laattijdige betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend vanaf de vervaldag;

Artikel 6

het conformiteitsattest vanaf 1 februari 2023 uit artikel 2°14 van het belastingreglement afgifte administratieve stukken aanslagjaren 2020 tot en met 2025, te schrappen;

Artikel 7

dit reglement bekend te maken op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd;

Artikel 8

de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van dit besluit.