Terug
Gepubliceerd op 03/10/2023

2023_GR_00173 - Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten, kermissen en ambulante activiteiten - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 25/09/2023 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, schepen; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Willy Wilms, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00173 - Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten, kermissen en ambulante activiteiten - Goedkeuring 2023_GR_00173 - Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten, kermissen en ambulante activiteiten - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Op 20 december 2021 keurde de gemeenteraad een retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten en ambulante activiteiten goed.

Na overleg met de marktcommissie worden een aantal aanpassingen voorgesteld (zie bijlage). 

Tevens worden de kermissen toegevoegd aan het retributiereglement. 

Aanpassing 1 

Er wordt niet meer gewerkt met een zomerabonnement, maar enkel met een jaarabonnement of dagbetalers. De tarieven worden tevens omhoog getrokken.

De retributie op de wekelijkse openbare markt in Tessenderlo-Centrum wordt als volgt vastgesteld: 

  • Jaarabonnement: € 50,00  per lopende meter of een gedeelte van een lopende meter;
  • Dagbetalers (met en zonder reservatie): € 12,00 voor alle kramen tot en met zes meter en € 2,00 per bijkomende meter

Aanpassing 2

De marktcommissie stelt voor om een bijkomende retributie aan te rekenen voor jaarlijkse promotieactiviteiten van de marktcommissie. 

Er wordt een retributie aangerekend voor jaarlijkse promotieactiviteiten van de marktcommissie. Deze wordt vastgesteld op € 104,00 per jaar per marktkramer. 

Dagbetalers betalen een retributie van € 2,00 per marktdag.

De inkomsten van deze retributie worden jaarlijks, na het innen van de abonnementsgelden, doorgestort naar de rekening van de marktcommissie. De marktcommissie bezorgt op zijn beurt op het einde van elk werkjaar zowel een verslag van inkomsten en uitgaven als een activiteitenverslag aan het college van burgemeester en schepenen.

De marktcommissie dient de gelden te gebruiken voor de promotie van marktgebonden activiteiten.

Aanpassing 3

De retributie voor de inname van openbaar domein voor kermissen wordt toegevoegd aan het reglement (artikel 7). 

Aanpassing 4

Er wordt een jaarlijkse indexatie van de retributie voorzien op basis van de consumptie-index van december van het afgelopen jaar. Als basisindexcijfer wordt de consumptieindex van oktober 2023 genomen.  

Aanpassing 5

De betaling van de retributie wordt bijkomend aangepast voor de zogenaamde pop-up plaatsen (dagbetalers met reservatie): 

Dagbetalers met reservatie: de retributie is voorafgaandelijk aan de ingebruikname van de standplaats te betalen aan de financieel directeur van de gemeente. Het gemeentebestuur stuurt hiertoe na reservatie een factuur naar de handelaar.

Aanpassing 6

De terugbetalingsmodaliteiten in het geval van schorsing worden aangepast.

Bij betaling op jaarbasis is er geen teruggave indien de activiteit wordt stopgezet tijdens de lopende periode, behoudens bij overlijden of pensionering van de abonnementhouder. 

De houder van een abonnement kan het abonnement laten schorsen omwille van ziekte, ongeval of overmacht indien de houder gedurende een periode van minstens één maand ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen.

De opschorting omwille van ziekte of ongeval dient gestaafd te zijn op grond van een medisch attest. Een geval van overmacht dient op verantwoorde wijze aangetoond te worden. 

De opschorting gaat in op de dag waarop de gemeente op de hoogte wordt gebracht van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. 

Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen, wordt er een teruggave uitbetaald aan de marktkramer van € 0,90 per marktdag per lopende meter die binnen de periode van schorsing valt. Eenzelfde teruggave wordt voorzien bij overlijden of pensionering van de marktkramer. 

Bij dagbetalers met reservatie is er enkel een teruggave indien de reservatie tijdig wordt geannuleerd. 

Voor de annulatie van ambulante handel wordt er tevens een terugbetaling voorzien.

In het geval een teruggave wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen wordt er een teruggave uitbetaald aan de ambulante handelaar van € 9,00 per weekdag. 

Eenzelfde teruggave wordt voorzien bij overlijden of pensionering van de ambulante handelaar. 

Aanpassing 7

Er wordt een uitsluitmogelijkheid voorzien bij herhaaldelijke annulatie van de standplaatsen.

Bij herhaaldelijke annulatie van standplaatsen met reservatie kan het college van burgemeester en schepenen éénzijdig beslissen om de aanvrager uit te sluiten van de reservatiemogelijkheid. 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40;

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017.

Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten en ambulante activiteiten van 20 december 2021.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 4 onthoudingen (N-VA: Geyskens L., Carmans R., De Jong A., Kortleven I.).

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het nieuwe retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten en ambulante activiteiten, inclusief voorgestelde aanpassingen, goed te keuren;

Artikel 2

het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2021 omtrent het voorgaande retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten en ambulante handel  op te heffen en het nieuwe retributiereglement toe te passen vanaf 01 oktober 2023;

Artikel 3

het retributiereglement toe te zenden aan de hogere overheid.