Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_CBS_01367 - Aanvullende politieverordening - fietsstraten Tessenderlo - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
di 06/09/2022 - 15:40 Zaal Blauw
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Karolien Eens, burgemeester; Guido Steurs, schepen; Wouter Janssen, schepen; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Stefan Govaerts, schepen

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_CBS_01367 - Aanvullende politieverordening - fietsstraten Tessenderlo - Goedkeuring 2022_CBS_01367 - Aanvullende politieverordening - fietsstraten Tessenderlo - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Uit de resultaten van de recente bouwmeesterscan is gebleken dat het fietsgebruik in Tessenderlo ondermaats is. Er is weliswaar nog veel potentieel aanwezig om het fietsgebruik te doen toenemen. Eén van de maatregelen uit het vernieuwde mobiliteitsplan om het fietsgebruik te stimuleren is het geven van een ondergeschikte rol aan de auto in het centrum. Het centrum moet echter toegankelijk blijven voor gemotoriseerd verkeer.

Het marktplein en de Kerkstraat hebben reeds het statuut van woonerf verkregen. Dat betekent dat de auto een ondergeschikte rol heeft ten opzichte van voetgangers en met name spelende kinderen. Het artikel 22bis uit het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelt dat voetgangers de ganse breedte van de openbare weg mogen gebruiken. Ook spelen is toegelaten. Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren. De snelheid is beperkt tot 20 km/u.

Een gelijkaardige maatregel waarbij de fietser de volledige rijbaan mag gebruiken in een eenrichtingsstraat en de helft van de rijbaan bij twee rijrichtingen is de invoering van een fietsstraat. Motorvoertuigen mogen de fietser niet inhalen. De snelheidslimiet bedraagt 30 km/u. Fietsstraten zijn een praktische oplossing voor smalle straten waar geen afzonderlijk fietspad kan aangelegd worden. Het invoeren van fietsstraten is een middel om het fietsgebruik in het centrum van Tessenderlo te doen toenemen.

De maatregelen betreffen gemeentewegen.

Juridische grond

De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, X.
De nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij koninklijk besluit van 24 juni 1988, bekrachtigd bij artikel 1 wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, en inzonderheid artikelen 119 en 135§2.
Het decreet lokaal bestuur van 1 januari 2019.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, en latere wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

de volgende centrumstraten in te richten als fietsstraten en samen op te nemen in een fietszone:

  • Neerstraat, vanaf Geelsebaan;
  • Diesterstraat, vanaf Fonteinstraat;
  • Stationsstraat, vanaf Markt tot Eersels/H. Hartlaan;
  • Kerkstraat;
  • Markt;
  • Schoterweg, tot Kolmen.

De maatregel wordt bekendgemaakt met behulp van zoneborden ZF111 (begin fietszone) en ZF113 (einde fietszone). Bijkomend wordt aan iedere toegang van de fietszone een rode markering met de markering van het F111-verkeersbord (fietsstraat) aangebracht op de rijweg.

Artikel 2

het beperkt eenrichtingsverkeer op het eerste stuk Schoterweg extra te signaleren (gewijzigde verkeerssituatie) en optie 2 wijziging kruispunt Kolmen met Schoterweg te weerhouden;

Artikel 3

een evaluatie uit te voeren na 6 maanden en 1 jaar;

Artikel 4

een afschrift van deze politieverordening over te maken aan de lokale politie;

Artikel 5

deze aanvullende politieverordening ter kennisgeving over te maken aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.