Terug
Gepubliceerd op 05/09/2022

2022_GR_00126 - Handhaving - Retributie op bestuurlijke inbeslagname van voertuigen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/08/2022 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Stefan Govaerts, schepen; Liesbet Geyskens, raadslid; Inne Peys, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00126 - Handhaving - Retributie op bestuurlijke inbeslagname van voertuigen - Goedkeuring 2022_GR_00126 - Handhaving - Retributie op bestuurlijke inbeslagname van voertuigen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek noodzaakt de aanpassing van het huidige retributiereglement inzake bestuurlijke inbeslagname van voertuigen en wordt dus op nieuw aan de gemeenteraad van 29 augustus 2022 ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische grond

Artikel 173 van de Grondwet.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40 ยง3, 41, 279, 286t.e.m. 288 en 326 e.v..

De omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek van 1 september 2021, meer bepaald het artikel 3.52.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het voorliggende retributiereglement inzake de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen, ter vervanging van het retributiereglement goedgekeurd op 25 januari 2021, goed te keuren;

Artikel 2

de definities in het kader van de retributie op bestuurlijke inbeslagname van voertuigen als volgt vast te stellen: 

a) Bestuurlijke inbeslagname: het voertuig dat een gevaar betekent voor het leven en/of de lichamelijke integriteit van personen en/of de veiligheid van goederen wordt aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter of de gebruiker onttrokken, zolang zulks met het oog op de openbare orde vereist is;

b) Voertuig: elk transportmiddel, elk mobiel materiaal, landbouwmateriaal, industrieel materiaal, containers, tweewielers, (gemotoriseerde) twee- en driewielers, quads, caravans, aanhangwagens, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het begrip voertuig houdt eveneens alle toebehoren in, alsook zijn inhoud en de voorwerpen die er aan vastgemaakt zijn;

c) Forfaitaire startretributie: de kost voor de inbeslagname en takeling van het voertuig;

d) Dagretributie: de kost per dag voor het bewaren van het voertuig gedurende de periode van bestuurlijke inbeslagname;

e) Administratieve retributie: de administratieve kost verbonden aan het doorlopen van de gehele procedure, vanaf de melding van inbeslagname tot de restitutie van het voertuig. 

Artikel 3

de retributiebedragen, inclusief de kost van de noodzakelijk te doorlopen administratieve procedure,  in het kader van de retributie op bestuurlijke inbeslagname van voertuigen als volgt vast te stellen:

a) forfaitaire startretributie bestuurlijke inbeslagname voertuig:

- voertuigen tot 3.500 kg:  € 500,00;

- voertuigen vanaf 3.500 kg: € 650,00;

b) dagretributie bestuurlijke inbeslagname voertuig

- voertuigen tot 3.500 kg:  € 20,00 per dag;

- voertuigen vanaf 3.500 kg: € 40,00 per dag;

Artikel 4

de retributie op te leggen aan de daadwerkelijke gebruiker van het voertuig op het moment van de bestuurlijke inbeslagname. De gebruikelijke bestuurder van het voertuig of de eigenaar van het voertuig (=houder van de nummerplaat van het voertuig) is de retributie verschuldigd indien de daadwerkelijke gebruiker van het voertuig op het ogenblik van bestuurlijke inbeslagname in gebreke blijft;

Artikel 5

volgende betalings- en vrijgevingsprocedure goed te keuren:

- de retributie moet via bankcontact op de Financiële dienst worden betaald. Wanneer er niemand aanwezig is op de hoorzitting of de retributie niet betaald wordt, wordt er een factuur opgemaakt; 

- nadien wordt  er bijkomend  een factuur (dagretributie) opgemaakt à rato het aantal dagen e) dat het voertuig na de hoorzitting nog in bewaring staat;

- het voertuig wordt pas vrijgegeven door de burgemeester nadat de verschuldigde retributie volledig is betaald;

Artikel 6

het retributiereglement inzake de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen ingang te laten vinden vanaf 1 september 2022.