Terug
Gepubliceerd op 05/09/2022

2022_GR_00101 - Protocolakkoord tussen de politiezone en het lokaal bestuur voor de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/08/2022 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Stefan Govaerts, schepen; Liesbet Geyskens, raadslid; Inne Peys, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00101 - Protocolakkoord tussen de politiezone en het lokaal bestuur voor de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens - Goedkeuring 2022_GR_00101 - Protocolakkoord tussen de politiezone en het lokaal bestuur voor de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het protocolakkoord  en de bijhorende bijlagen leggen de onderlinge verplichtingen tussen het lokaal bestuur en de lokale politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo vast in het kader van de uitwisseling van persoonsgegevens.

Juridische grond

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG)
  • de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad
  • de Belgische Kaderwet ter uitvoering van voornoemde verordening en richtlijn, meer bepaald de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hierna de Kaderwet genoemd
  • de Wet op het Politieambt en andere geldende politiewetgeving
  • het Vlaams Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008
  • het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017
  • alle andere geldende wetten, decreten en regelgeving terzake

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het protocolakkoord inzake de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens tussen lokaal bestuur Tessenderlo en de lokale politiezone BHT goed te keuren.