Terug
Gepubliceerd op 04/04/2022

2022_GR_00030 - Belasting op bouwen, verbouwen en het plaatsen van schutsels van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025 - aanpassing tarief - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/03/2022 - 19:30 Grote zaal Cultuurhuis|het LOO
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Chris Gaethofs, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Afwezig

Inne Peys, raadslid

Verontschuldigd

Isabelle Kortleven, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00030 - Belasting op bouwen, verbouwen en het plaatsen van schutsels van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025 - aanpassing tarief - Goedkeuring 2022_GR_00030 - Belasting op bouwen, verbouwen en het plaatsen van schutsels van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025 - aanpassing tarief - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Voor de algemene financiering heft de gemeente een belasting op de inname van het openbaar domein bij bouw- of andere werken. Vermits de houder van de toelating gebruik maakt van het openbaar domein is het aangewezen voor dit gebruik een belasting aan te rekenen. De afdeling Patrimonium stelt voor het tarief aan te passen door een onderscheid te maken binnen en buiten de blauwe zone.

Juridische grond

De Grondwet, artikelen 41, 162 en 170, §4.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 286 tot en met 287 en 326 tot en met 335.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.

De financiële toestand van de gemeente.

De wet van 7 februari 2003 houdende de verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Het besluit van de gemeenteraad van 1 maart 2004 houdende het aanvullend politiereglement inzake de afbakening van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) in het centrum van Tessenderlo en op de Geelsebaan (N126).

Het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2006  houdende de uitbreiding van het aanvullend politiereglement inzake de afbakening van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) in het centrum van Tessenderlo en op de Geelsebaan (N126).

Het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Het besluit van de gemeenteraad van 1 maart 2004 inzake het retributiereglement blauwe zone en de latere wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 januari 2006, 27 maart 2006 en 19 december 2011.

Het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2013 inzake het retributiereglement blauwe zone.

Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 inzake het retributiereglement blauwe zone.

Het besluit van de gemeenteraad van 29 november 2021 inzake het retributiereglement blauwe zone.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 4 onthoudingen (N-VA: Geyskens L., Carmans R., De Jong A., Groen: Camps D.).

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2025 ten behoeve van de gemeente een  belasting te heffen op de periodieke inneming van de openbare weg of gelijk welk deel van het openbaar domein door wagens, aanhangwagens, machines, afsluitingen, schutsels, panelen, materialen, containers of welke voorwerpen dan ook. Valt niet onder onderhavig reglement: de inneming van het openbaar domein waarvoor een specifiek belasting- of retributiereglement voorzien is;

Artikel 2

het college van burgemeester en schepenen of haar aangestelde te machtigen de toelating af te leveren conform het ministerieel besluit van 7 mei 1999 en latere wijzigingen betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en de gemeentelijke politieverordening inzake de privatieve ingebruikname van het openbaar domein van 25 juni 2007 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2, § 12-13-14. De toelating kan enkel online aangevraagd en afgerekend worden via het digitale loket "inname openbaar domein" dat terug te vinden is op de gemeentelijke website. Deze toelating slechts volledige uitwerking te geven na betaling van de verschuldigde belasting;

Artikel 3

voor alle in artikel 1 vermelde voorwerpen geplaatst op de openbare weg met het oog op het uitvoeren van werken die niet van openbaar nut zijn, de belasting per dag verschuldigd te verklaren.
Plaatsen waar een blauwezonereglementering van toepassing is:  

- het tarief per dag per ingenomen m² voor wagens, aanhangwagens, machines, afsluitingen, schutsels, panelen, materialen, containers of welke voorwerpen dan ook vast te stellen op € 1,25 en

- het tarief per dag per lopende meter voor afsluitingen, schutsels, panelen, geplaatst op de rand van het openbaar domein eveneens vast te stellen op € 1,25.

Plaatsen waar geen blauwezonereglementering van toepassing is:

- het tarief per dag per ingenomen m² voor wagens, aanhangwagens, machines, afsluitingen, schutsels, panelen, materialen, containers of welke voorwerpen dan ook vast te stellen op € 0,50 en

- het tarief per dag per lopende meter voor afsluitingen, schutsels, panelen, geplaatst op de rand van het openbaar domein eveneens vast te stellen op € 0,50.

De belastingschuldige te verplichten via het digitale loket van de gemeente zijn aanvraag en betaling te doen voor de volledige periode rekening houdende met de aanvraagtermijnen. Tevens moet hij voor het einde van de werken een eventuele verlenging van de werken opnieuw via het digitale loket van de gemeente aanvragen en betalen.

Het betalen van de belasting houdt geen enkel verband met de schadevergoeding die eventueel kan gevraagd worden naar aanleiding van de schade veroorzaakt bij de inname van het openbaar domein;

Artikel 4

voor de berekening van de ingenomen oppervlakten en lopende meter voor elk gedeelte van een m² en een lopende meter een volledige meter aan te rekenen. Voor de bepaling van de oppervlakte worden de meest uitstekende gedeelten in aanmerking genomen van op de grond tot een hoogte van vier meter. Voor de berekening van de duur van de inname wordt voor elk gedeelte van een dag een volledige dag gerekend;

Artikel 5

de overtredingen op  dit reglement te laten vaststellen door daartoe aangestelde personeelsleden van de gemeente. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel;

Artikel 6

te bepalen dat, indien de contante inning niet kan gebeuren, de contantbelasting wordt ingekohierd;

Artikel 7

te bepalen dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift  kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending  van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingplichtige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur. Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar;

Artikel 8

het reglement te laten bekendmaken op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd en de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van deze bekendmaking;

Artikel 9

het reglement van 20 december 2021 op te heffen en het nieuwe, aangepaste reglement te laten ingaan op 1 april 2022 met een duurtijd tot en met 31 december 2025.