Terug
Gepubliceerd op 04/04/2022

2022_GR_00029 - Belasting op de huis-aan-huisbedeling van reclamebladen, aanslagjaren 2022 tot en met 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/03/2022 - 19:30 Grote zaal Cultuurhuis|het LOO
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Chris Gaethofs, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Afwezig

Inne Peys, raadslid

Verontschuldigd

Isabelle Kortleven, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00029 - Belasting op de huis-aan-huisbedeling van reclamebladen, aanslagjaren 2022 tot en met 2025 - Goedkeuring 2022_GR_00029 - Belasting op de huis-aan-huisbedeling van reclamebladen, aanslagjaren 2022 tot en met 2025 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeente wenst de afvalberg te verminderen. De papierfractie maakt momenteel een groot deel uit van de afvalberg. Om deze fractie gevoelig te verminderen voert de gemeente een belasting in op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. De verspreiders van dit drukwerk en gelijkgestelde producten zullen een belasting betalen op basis van het formaat en het aantal verspreide exemplaren. Het doel is om deze verspreiders bewuster te maken en te doen nadenken over de hoeveelheid van reclamedrukwerk dat ze verdelen en over alternatieve manieren om de reclameboodschap over te brengen, en om zo de hoeveelheid afval te verminderen. Dit komt ten goede aan de inwoners van de gemeente en haar werknemers, omdat er minder afval opgehaald, afgevoerd en verwerkt moet worden.

Reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten worden, vaak ongelezen, bij het op te halen papier gedeponeerd, wat leidt tot een verhoging van de papierophalingskosten. De meerkost van deze arbeidsintensieve papierophaling dient ten laste gelegd te worden van de uitgevers en de verspreiders van de reclame.

Het opleggen van een belasting op de verspreiding van drukwerk recupereert een deel van de kosten. Bovendien creëert een belasting een ontradend effect op het uitgeven van dergelijk drukwerk, waardoor het volume van de afvalberg en de ophaal- en verwerkingskost worden verminderd.

Juridische grond

De Grondwet, artikelen 41, 162 en 170, §4.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 286 tot en met 287 en 326 tot en met 335.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

De financiële toestand van de gemeente.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen (N-VA: Geyskens L., Carmans R., De Jong A., Open Vld: Gaethofs C., Argento O., Groen: Camps D., Onafhankelijke: Moonen J.).

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

met ingang van 1 april 2022 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2025 ten behoeve van de gemeente een belasting te heffen op  huis-aan-huisbedeling van publiciteitsbladen en -kaarten met een handelskarakter, alsook van catalogi en kranten die publiciteit bevatten met een handelskarakter en erop gericht zijn  een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. De verordening bedoelt uitsluitend het drukwerk dat niet voorzien is van een adres en de bedeling die kosteloos is voor de bestemmeling;

Artikel 2

de belasting verschuldigd te verklaren voor de verantwoordelijke uitgever. Wanneer de verantwoordelijke uitgever niet gekend is, is de belasting in afnemende volgorde verschuldigd door de genieter wiens naam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product draagt, de opdrachtgever van de verdeler of de verdeler zelf.

Indien de verantwoordelijke uitgever in het buitenland is gevestigd, is de belasting verschuldigd door de Belgische vestiging van de verantwoordelijke uitgever. Wanneer er geen Belgische vestiging is, is de belasting in afnemende volgorde verschuldigd door de genieter wiens naam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product draagt, de opdrachtgever van de verdeler of de verdeler zelf.

De genieter wiens naam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product draagt is steeds hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting.

Artikel 3

de belasting vast te stellen op € 0,01 per verspreid exemplaar indien de totale oppervlakte niet groter is dan  1.250 cm². Indien de totale oppervlakte groter is dan 1.250 cm² de belasting vast te stellen op € 0,02 per verspreid exemplaar. Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een vermindering van de belasting;

Artikel 4

de belasting verschuldigd te verklaren telkens er een huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk plaatsvindt. Een specimen van het reclamedrukwerk zal als basis dienen voor de berekening van de aanslag. Het verschuldigde bedrag wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het aantal brievenbussen niet voorzien van een tekst die reclame weert. Voor de totaliteit van het verspreide reclamedrukwerk  kan rekening gehouden worden met het aantal brievenbussen in één of meerdere gehuchten of in gans de gemeente. Wanneer in één brievenbus van een bepaald gehucht reclame gevonden wordt, wordt het ganse gehucht geacht bedeeld te zijn;

Artikel 5

van de belasting vrij te stellen :

- publiciteitsbladen bedeeld door openbare diensten en onderwijsinstellingen;

- publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, culturele of sportieve aard waaruit de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen;

Artikel 6

ter vereffening van de belasting driemaandelijks een rekening te zenden aan de belastingschuldigen. Bij deze rekening een lijst te voegen met vermelding van de datum van het reclamedrukwerk. De rekening moet betaald worden binnen de gevraagde termijn;

Artikel 7

te bepalen dat wanneer de betaling niet in der minne kan geregeld worden de verschuldigde sommen in te kohieren. De kohieren vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs gezonden aan de met de invordering belaste financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement;

Artikel 8

de belastingschuldige per gewone brief aan de betaling te herinneren wanneer de aangerekende belasting niet binnen de vastgestelde termijn van twee maanden betaald is;

Artikel 9

te bepalen dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift  kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending  van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingplichtige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur. Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar;

Artikel 10

het reglement te laten bekendmaken op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd en de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van deze bekendmaking;

Artikel 11

het reglement van 16 december 2019 op te heffen en het nieuwe, aangepaste reglement te laten ingaan op 1 april 2022 met een duurtijd tot en met 31 december 2025.