Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_GR_00321 - Belastingreglement aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 19:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Fons Verwimp, Karolien Eens, Stefan Govaerts, Willy Wilms, Alies Smeets, Inne Peys, Liliane Moonen, Paula Van Sweevelt, Nancy Sanen, Wouter Janssen, Guido Steurs, Liesbet Geyskens, Bob Geyskens, Ans De Jong, Johan Moonen, Isabelle Kortleven, Dirk Camps, Ronny Carmans, Nico Wilms, Kurt Vermeyen, Eric Verboven, Orlando Argento, Chris Gaethofs, Tom Thijsmans, Karolien  Alders

Verontschuldigd

Serge Van den Bossche, Jozef Van Aelst

Secretaris

Tom Thijsmans
2019_GR_00321 - Belastingreglement aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring 2019_GR_00321 - Belastingreglement aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeente dient over de nodige financiële middelen te beschikken om de haar opgelegde taken naar behoren te kunnen vervullen. Hiervoor kan de gemeente een aanvullende belasting op de personenbelasting vestigen. Het aanvullende percentage gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2020-2025 dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Juridische grond

De Grondwet, artikelen 41, 162 en 170, §4.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 286 tot en met 287 en 326 tot en met 335.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invorderng en de geschillenprocedure van de provinicie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.

Het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 464 - 470/2.

De bijzondere wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten.

De financiële toestand van de gemeente.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (N-VA: Geyskens L., Moonen J., Carmans R., De Jong A., Kortleven I., LOOI.nu: Wilms N.)

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een aanvullende belasting op de personenbelasting te vestigen ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar;

Artikel 2

de belasting vast te stellen op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende grondslag van de personenbelasting voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar;

Artikel 3

de vestiging en inning van de gemeentebelasting te laten geschieden door het toedoen van het bestuur der directe belastingen, overeenkomstig de bepalingen vervat in de betreffende artikels 469 en volgende van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Artikel 4

het reglement te laten bekendmaken op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd en de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van deze bekendmaking.