Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_GR_00325 - Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 19:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Fons Verwimp, Karolien Eens, Stefan Govaerts, Willy Wilms, Alies Smeets, Inne Peys, Liliane Moonen, Paula Van Sweevelt, Nancy Sanen, Wouter Janssen, Guido Steurs, Liesbet Geyskens, Bob Geyskens, Ans De Jong, Johan Moonen, Isabelle Kortleven, Dirk Camps, Ronny Carmans, Nico Wilms, Kurt Vermeyen, Eric Verboven, Orlando Argento, Chris Gaethofs, Tom Thijsmans, Karolien  Alders

Verontschuldigd

Serge Van den Bossche, Jozef Van Aelst

Secretaris

Tom Thijsmans
2019_GR_00325 - Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring 2019_GR_00325 - Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het reglement op de belasting voor het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen vervalt op 31 december 2019 en moet hernomen worden.

Juridische grond

De Grondwet, artikelen 41, 162 en 170, §4.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 286 tot en met 287 en 326 tot en met 335.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.

De financiële toestand van de gemeente.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (N-VA: Geyskens L., Moonen J., Carmans R., De Jong A., Kortleven I., LOOI.nu: Wilms N.)

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2025 ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse belasting te heffen op de inneming gedurende het ganse jaar van de openbare weg, trottoirs, bermen, pleinen, of gelijk welk deel van het openbaar domein, door stoelen, tafels, terrassen, banken, koopwaren, schutsels, panelen, publiciteitsmiddelen of welke voorwerpen ook, wanneer hierdoor een verkoop bevorderd wordt. Valt niet onder deze belasting: de inneming van het openbaar domein door voorwerpen waarvoor een specifiek belastingreglement is voorzien;

Artikel 2

het college van burgemeester en schepenen te machtigen een vergunning af te leveren indien voldaan wordt aan de bepalingen van de gemeentelijke politieverordening van 25 juni 2007 inzake de privatieve ingebruikname van het openbaar domein en van de Gas-codex politieverordening van 25 juni 2018 en de vergunning slechts volledige uitwerking te verlenen na betaling van de verschuldigde plaatsrechten;

Artikel 3

voor deze inneming door terrassen, stoelen, tafels en banken waar dranken en/of spijzen worden geserveerd en door andere toestellen en voorwerpen het bedrag van de belasting vast te stellen op € 6,20 per m² per jaar. De inneming wordt geacht permanent te zijn en alsdusdanig komt het bedrag van de belasting niet voor gedeeltelijke vermindering in aanmerking indien de inneming er wezenlijk is ook wanneer er geen verkoop gebeurt;

Artikel 4

niet aan de belasting te onderwerpen :

  • de voorlopige neerlegging van materialen of voorwerpen, indien het uitstallingen betreft, die 's avonds worden weggeruimd;
  • stoelen, tafels en terrassen met inbegrip van de vloer, die tussen 1 november en 28 februari blijvend verwijderd worden;
  • windschermen met dien verstande dat zij niet volledig dicht mogen gemaakt worden;

Artikel 5

voor de berekening van de ingenomen oppervlakten elk gedeelte van een vierkante meter voor een volledige meter te rekenen. Voor de bepaling van de oppervlakte worden de meest uitstekende gedeelten in aanmerking genomen vanop de grond tot een hoogte van 3 meter;

Artikel 6

de belastingschuldigen ertoe te verplichten de belastbare elementen op te geven overeenkomstig een formulier dat hen door het gemeentebestuur wordt toegezonden. Dit formulier moet voor de erin vermelde datum teruggestuurd worden.

De belastingschuldigen die geen aangifteformulier zouden ontvangen hebben of belastingschuldig worden na de inzameling van de aangifteformulieren, zijn niettemin verplicht vóór 31 december van het aanslagjaar spontaan de nodige gegevens aan het gemeentebestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen berekenen.

Het eventueel ophouden van de belastbare toestand moet per aangetekend schrijven binnen de maand worden medegedeeld aan het gemeentebestuur;

Artikel 7

bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingschuldige, de belasting ambtshalve in te kohieren. Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingschuldige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingschuldige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. De ambsthalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 20% en wordt ook ingekohierd;

Artikel 8

de overtredingen op de aangifteplicht vermeld in artikel 6 van dit reglement te laten vaststellen door daartoe aangestelde personeelsleden van de gemeente. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel;

Artikel 9

te bepalen dat de kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs verzonden aan de met de invordering belaste financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement;

Artikel 10

de belastingschuldige per gewone brief aan de betaling te herinneren wanneer de aangerekende belasting niet binnen de vastgestelde termijn van twee maanden betaald is en aan de belastingschuldige een aangetekende herinneringsbrief te versturen wanneer de aangerekende belasting niet volledig betaald is binnen de vastgestelde termijn van de eerste herinnering en voor deze aangetekende herinneringsbrief aan de belastingschuldige administratiekosten ten bedrage van € 12,50 aan te rekenen;

Artikel 11

te bepalen dat de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift  kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending  van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur. Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar;

Artikel 12

het reglement te laten bekendmaken op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd en de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van deze bekendmaking.