Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_GR_00328 - Belastingreglement afgifte administratieve stukken aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 19:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Fons Verwimp, Karolien Eens, Stefan Govaerts, Willy Wilms, Alies Smeets, Inne Peys, Liliane Moonen, Paula Van Sweevelt, Nancy Sanen, Wouter Janssen, Guido Steurs, Liesbet Geyskens, Bob Geyskens, Ans De Jong, Johan Moonen, Isabelle Kortleven, Dirk Camps, Ronny Carmans, Nico Wilms, Kurt Vermeyen, Eric Verboven, Orlando Argento, Chris Gaethofs, Tom Thijsmans, Karolien  Alders

Verontschuldigd

Serge Van den Bossche, Jozef Van Aelst

Secretaris

Tom Thijsmans
2019_GR_00328 - Belastingreglement afgifte administratieve stukken aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring 2019_GR_00328 - Belastingreglement afgifte administratieve stukken aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het gemeentebestuur wenst het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 dat eindigt op 31 december 2019 te verlengen tot 31 december 2025.

Juridische grond

De Grondwet, artikelen 41, 162 en 170, §4.

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 286 tot en met 287 en 326 tot en met 335.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.

Het Koninklijk Besluit van 25 maart 2003 dat ertoe strekt uitvoering te geven aan de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, en latere wijzigingen.

De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

De omzendbrief van 11 juli 2018 (Publicatie B.S. 18/07/2018) betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waar bij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden geregeld.

Het Ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en latere wijzigingen.

De financiële toestand van de gemeente.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (N-VA: Geyskens L., Moonen J., Carmans R., De Jong A., Kortleven I., LOOI.nu: Wilms N.)

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

met ingang op 1 januari 2020 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2025 een belasting te vestigen op het afleveren door het gemeentebestuur van allerlei administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd;

Artikel 2

het bedrag bedraagt voor de afgifte van:

2°1     Elektronische identiteitskaart voor Belgen en elektronische vreemdelingenkaart en elektronische vreemdelingenkaart met biometrie

Procedure

2020

2021

2022

2023

2024  2025 

Gewone

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00 € 20,00

Duplicaat

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00 € 25,00 

Spoedprocedure - OPTIE 1

Dringend

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00 € 130,00

Extreme Spoedprocedure - OPTIE 2

Zeer dringend

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00 € 200,00 

Extreme Spoedprocedure met gecentraliseerde levering - OPTIE 3 (vanaf 01/07/2017)

Zeer dringend (*)

/

€ 110,00

€ 110,00

€ 110,00

€ 110,00 € 110,00 

 (*) niet van toepassing voor verblijftitels en elektronische vreemdelingenkaarten met biometrie

2°2     Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS-ID)

Procedure

2020

2021

2022

2023

 2024  2025

Gewone

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00 € 10,00 

Dringend

€ 115,00

€ 115,00

€ 115,00

€ 115,00

€ 115,00 € 115,00 

Zeer dringend

€ 180,00

€ 180,00

€ 180,00

€ 180,00

€ 180,00 € 180,00 

Verlaagd tarief (*)

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00 € 55,00 

(*) Verlaagd tarief = vanaf het tweede elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van eenzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn. Dit verlaagde tarief is van toepassing voor zowel de dringende als de zeer dringende aanvragen.

2°3       Identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar: € 2,00

2°4       Attest van immatriculatie: € 20,00

2°5       Aanvragen PIN/PUKCODE: € 5,00

2°6       Voornaamsverandering:

 • Het basistarief van € 500,00
 • Voor transgenders geldt er een verminderd tarief van € 50,00 overeenkomstig de regeling voorzien in de wet.
 • Personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging zijn vrijgesteld (artikel 370/4, §2, vijfde lid, Burgerlijk Wetboek).

2°7       Paspoort:

 • Voor kinderen tot 18 jaar gewone procedure: het bedrag dat aan de Federale overheid moet betaald worden;
 • Paspoort +18 jaar gewone procedure: € 9,00 te verhogen met het bedrag dat aan de Federale overheid moet betaald worden;
 • Voor kinderen tot 18 jaar spoedprocedure: € 40,00 te verhogen met het bedrag dat aan de Federale overheid moet betaald worden;
 • Paspoort +18 jaar spoedprocedure: € 60,00 te verhogen met het bedrag dat aan de Federale overheid moet betaald worden;
 • Voor kinderen tot 18 jaar en + 18 jaar superdringende spoedprocedure : € 60,00 te verhogen met het bedrag dat aan de Federale overheid moet betaald worden.

2°8       Huwelijken:

 • € 15,00 voor een trouwboekje. Dit bedrag omvat de belasting op het in het trouwboekje voorkomend huwelijksgetuigschrift;
  € 75,00 voor een huwelijksceremonie op zaterdag.

2°9       Voor een jaarabonnement op de dagorde van de gemeenteraad afgeleverd aan derden: € 6.20 per jaar.

2°10     Documenten van het Rijksregister: aan kostprijs.

2°11     Kiezerslijsten: prijs te betalen volgens de richtlijnen van de kieswet bij verkiezingen.

2°12     Voor het afleveren van:

 • Vastgoedinformatie: €  50,00 per perceel
 • Uittreksel uit het plannenregister: €  20,00 per perceel
 • Uittreksel uit het vergunningenregister: €  20,00  per perceel

2°13     Voor het afleveren van:

-        Omgevingsvergunning (niet voor meldingen): € 20,00 + € 10,00 per bijkomende woongelegenheid of bouwlot

-        Stedenbouwkundig attest: € 25,00

-        Planologisch attest: € 150,00

-        Organiseren van openbaar onderzoek: € 25,00 (< 10 aangetekende zendingen) en € 5,00 per extra aangetekende zending

-        Publicatiekosten van openbaar onderzoek: € 350,00

-        Digitaliseren van een analoog aanvraagdossier: € 20,00 

Zijn vrijgesteld van deze belasting:

-        Aanvragen en meldingen van gemeentebesturen, AGB’s, OCMW’s en verenigingen lid van een gemeentelijke adviesraad;

-        Aanvragen en meldingen van  overheidsinstanties, intercommunales waarin de gemeente participeert, sociale huisvestingsmaatschappijen en instellingen met het oog op sociale tewerkstelling, met uitzondering van de kosten voor het organiseren van het openbaar onderzoek en de publicatiekosten voor het openbaar onderzoek;

-        Meldingen van overname en naamswijzigingen;

2°14      Voor het afleveren van conformiteitsattesten voor verhuur van

-        kamers: € 62,50 verhoogd met € 12,50 per kamer vanaf de zesde kamer;
-        woningen: € 62,50 per woning.

2°15       Voor het afleveren van een kopie van het plan van een bestaande woning of gebouw, indien door een akte of attest, het rechtstreeks belang van de aanvraag wordt aangetoond: € 30,00.    

2°16       Voor het afleveren van een elektronisch rijbewijs en een voorlopig rijbewijs: € 1,00 te verhogen met het bedrag dat aan de Federale Overheid moet betaald worden;
               Voor het afleveren van een duplicaat: € 5,00 te verhogen met het bedrag dat aan de Federale Overheid moet betaald worden;

Artikel 3

de belasting contant betaalbaar te maken, de ene op het ogenblik van de aanvraag, de andere op het ogenblik van de aflevering. Het bewijs van betaling wordt vastgesteld door het aanbrengen op het stuk van een plakzegel waarop het geïnde bedrag vermeld staat. De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn verplicht het bedrag ervan in bewaring te geven op het ogenblik van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan afgeleverd worden. Er wordt gratis een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen afgeleverd;

Artikel 4

te bepalen dat de belasting niet van toepassing is op de afgifte van stukken, die krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een overheidsverordening al aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van reispassen belaste gemeente toekomen, krachtens artikel 13 van de wet van 04 juli 1956 en het KB van 20 december 1972 en 12 november 1976;

Artikel 5

te bepalen dat wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, de belasting ingekohierd wordt en ze een kohierbelasting wordt. De kohierbelasting moet betaald zijn binnen  twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten;

Artikel 6

te bepalen dat de kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs gezonden aan de met de invordering belaste financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement;

Artikel 7

de belastingschuldige per gewone brief aan de betaling te herinneren wanneer de aangerekende belasting niet binnen de vastgestelde termijn van twee maanden betaald is en aan de belastingschuldige een aangetekende herinneringsbrief te versturen wanneer de aangerekende belasting niet volledig betaald is binnen de vastgestelde termijn van de eerste herinnering en voor deze aangetekende herinneringsbrief aan de belastingschuldige administratiekosten ten bedrage van € 12,50 aan te rekenen;

Artikel 8

te bepalen dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift  kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending  van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingplichtige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur. Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar;

Artikel 9

het reglement te laten bekendmaken op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd en de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van deze bekendmaking.